Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Uchwała Nr III/12/2024 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra. (PDF, 161.21Kb)
III sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-21 uchwała
2 Uchwała Nr II/3/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dobra. (PDF, 158.76Kb)
II Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-21 uchwała
3 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.04.2024 do dnia 31.05.2024. (PDF, 254.32Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 sprawozdanie
4 Sprawozdanie z działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej za rok 2023. (PDF, 20.01Mb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 sprawozdanie
5 Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Dobrej w roku 2023. (PDF, 4.67Mb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 sprawozdanie
6 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023. (PDF, 24.25Mb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 sprawozdanie
7 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. (PDF, 2.02Mb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 informacja
8 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Zespołu Przedszkoli w Mierzynie. (PDF, 259.53Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
9 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. (PDF, 723.27Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 34/4 w m. Mierzyn 1, gm. Dobra. (PDF, 554.91Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
11 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Buk. (PDF, 403.62Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
12 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr LI/681/2024 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (PDF, 149.95Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
13 Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2024 r. (PDF, 150.95Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
14 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobra i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz o warunkach stosowania ulg z urzędu. (PDF, 304.67Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
15 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok. (PDF, 344.30Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
16 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2024 r. (PDF, 255.08Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
17 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra. (PDF, 256.27Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
18 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, zespołach przedszkoli, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. (PDF, 254.66Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2030. (PDF, 427.14Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
20 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2024 rok. (PDF, 583.47Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
21 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet Sołtysom. (PDF, 217.61Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
22 Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Dobra oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. (PDF, 274.59Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
23 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2023. (PDF, 168.46Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
24 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2023. (PDF, 166.07Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
25 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobra wotum zaufania. (PDF, 166.83Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
26 Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobra. (PDF, 215.08Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
27 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. (PDF, 247.10Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
28 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Rady Gminy Dobra. (PDF, 169.23Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
29 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Rady Gminy Dobra. (PDF, 249.95Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
30 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Rady Gminy Dobra. (PDF, 60.46Kb)
IV Sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-14 projekt uchwały
31 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra. (PDF, 240.67Kb)
III sesja Rady Gminy Dobra
2024-06-04 projekt uchwały
32 Uchwała Nr I/2/2024 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dobra. (PDF, 154.79Kb)
I Sesja Rady Gminy Dobra
2024-05-22 uchwała
33 Uchwała Nr I/1/2024 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dobra. (PDF, 152.58Kb)
I Sesja Rady Gminy Dobra
2024-05-22 uchwała
34 Uchwała Nr II/11/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dobra. (PDF, 156.44Kb)
II Sesja Rady Gminy Dobra
2024-05-22 uchwała
35 Uchwała Nr II/10/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2024-2030. (PDF, 441.75Kb)
II Sesja Rady Gminy Dobra
2024-05-22 uchwała
36 Uchwała Nr II/9/2024 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024 r. (PDF, 669.93Kb)
II Sesja Rady Gminy Dobra
2024-05-22 uchwała
37 Uchwała Nr II/8/2024 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra. (PDF, 154.99Kb)
II Sesja Rady Gminy Dobra
2024-05-22 uchwała
38 Uchwała Nr II/7/2024 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobra. (PDF, 158.96Kb)
II Sesja Rady Gminy Dobra
2024-05-22 uchwała
39 Uchwała Nr II/6/2024 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Dobra. (PDF, 159.14Kb)
II Sesja Rady Gminy Dobra
2024-05-22 uchwała
40 Uchwała Nr II/5/2024 w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Dobra. (PDF, 158.04Kb)
II Sesja Rady Gminy Dobra
2024-05-22 uchwała
41 Uchwała Nr II/4/2024 w sprawie powołania Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobra. (PDF, 157.67Kb)
II Sesja Rady Gminy Dobra
2024-05-22 uchwała
42 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dobra. (PDF, 231.20Kb)
II Sesja Rady Gminy Dobra
2024-05-13 projekt uchwały
43 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra. (PDF, 222.82Kb)
II Sesja Rady Gminy Dobra
2024-05-13 projekt uchwały
44 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobra. (PDF, 227.45Kb)
II Sesja Rady Gminy Dobra
2024-05-13 projekt uchwały
45 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Dobra. (PDF, 227.23Kb)
II Sesja Rady Gminy Dobra
2024-05-13 projekt uchwały
46 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Dobra. (PDF, 221.97Kb)
II Sesja Rady Gminy Dobra
2024-05-13 projekt uchwały
47 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobra. (PDF, 226.61Kb)
II Sesja Rady Gminy Dobra
2024-05-13 projekt uchwały
48 Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobra. (PDF, 210.81Kb)
II Sesja Rady Gminy Dobra
2024-05-13 projekt uchwały
49 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dobra. (PDF, 216.05Kb)
II Sesja Rady Gminy Dobra
2024-05-13 projekt uchwały