Przejdź do treści

Mariusz Jędrak

Zdjęcie: Mariusz Jędrak
Zdjęcie: Mariusz Jędrak

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt mjedrak@radagminy.eu

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy Rady Gminy Dobra stała 2024-05-16
2 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobra stała 2024-05-16

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 4/2024 dotyczy pomocy finansowej bądź materialnej mieszkańcom poszkodowanym w pożarze. interpelacja 2024-05-20 2024-05-27
2 5/2024 dotyczy podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości wody ujęcia w Grzepnicy. interpelacja 2024-05-20 2024-05-27
3 41/2024 dotyczy bezpieczeństwa na drodze powiatowej w Lubieszynie. interpelacja 2024-07-08

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 15:09:02 Wniosek formalny I Sesja Rady Gminy Dobra wstrzymujący się
2024-05-07 14:27:58 Wniosek formalny o przerwę 20 minutową I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 13:57:47 Wniosek formalny wybór Wiceprzewodniczących. I Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-05-09 14:00:37 Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji I Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-05-09 14:10:46 Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Dobra. I Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-05-09 14:23:05 Wniosek formalny o przerwę 30 minut I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 14:25:14 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 14:27:39 Powołanie składu Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru na Przewodniczącego. I Sesja Rady Gminy Dobra wstrzymujący się
2024-05-09 14:33:15 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 14:36:01 Powołanie składu Komisji Skrutacyjnej. I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 14:37:01 Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego. I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 14:40:16 Powołanie składu Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru na Wiceprzewodniczącego. I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 14:41:43 Zamknięcie listy kandydatów na II Wiceprzewodniczącego. I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 14:42:49 Powołanie składu Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru na II Wiceprzewodniczącego. I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 14:51:14 Wniosek formalny o zdjęcie punktu z porządku obrad wniosku dotyczącego projektów uchwał w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Dobra. I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-15 10:09:52 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu. Próbna sesja Rady Gminy za
2024-05-16 11:10:27 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dobra. II Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-05-16 13:14:11 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobra. II Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-05-16 13:20:00 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Dobra II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 13:28:20 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Dobra II Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-05-16 13:47:45 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobra. II Sesja Rady Gminy Dobra wstrzymujący się
2024-05-16 13:52:34 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra. II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 15:58:46 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dobra. II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 10:16:17 Wniosek Formalny zmiany w porządku obrad II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 10:42:44 Wniosek Formalny o zmiany w statucie II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 11:03:32 Wniosek Formalny o zamknięcie dyskusji II Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-05-16 15:09:06 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024r. II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 15:14:27 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2024-2030. II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 11:08:49 Wniosek Formalny o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu. II Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-05-16 11:49:14 Wniosek Formalny o zdjęcie punktu 3 z porządku obrad II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 12:14:59 Wniosek Formalny o zmianę kolejności punktów w porządku obrad II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 10:30:12 Wniosek formalny dotyczy wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra oraz projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 10:34:17 Przyjęcie protokołu z II sesji, która odbyła się w dniu 16 maja 2024r. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 13:22:43 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Rady Gminy Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 13:41:33 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Rady Gminy Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 13:47:41 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Rady Gminy Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 13:49:49 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 14:43:06 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobra wotum zaufania. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 14:46:27 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2023. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 10:31:37 Wniosek formalny dotyczy wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały uchylającego uchwałę nr LI/681/2024 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 447 stanowiącej ul. Tura i Zebry w m. Dołuje, gm. Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra wstrzymujący się
2024-06-20 10:33:21 Wniosek formalny dotyczy zdjęcia z porządku obrad głosowania przyjęcia protokołu z I sesji Rady Gminy. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 15:19:21 Wniosek formalny dotyczy głosowania o zniesienie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 13:07:51 Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 13:17:44 Projekt uchwały w zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 15:08:34 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2023. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 15:43:11 Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Dobra oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. IV Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-06-20 15:52:16 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet Sołtysom. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 16:23:42 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na rok 2024 rok. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 16:37:09 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2030. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 16:59:25 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, zespołach przedszkoli, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:01:03 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:02:39 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2024 r IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:04:06 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:05:43 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobra i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz o warunkach stosowania ulg z urzędu. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:15:35 Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2024 r. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:18:50 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr LI/681/2024 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:37:21 Projekt uchwały uchylający uchwałę nr L/689/2024 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2024 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 447 stanowiącej ul. Tura i Zebry w m. Dołuje, gm. Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:38:40 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Buk. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 16:41:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 34/4 w m. Mierzyn 1, gm. Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 16:55:26 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 14:05:25 Wniosek formalny dotyczy powołania Komisji Skrutacyjnej. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 16:21:45 Wniosek formalny dotyczy wniesienia poprawki do projektu chwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2024 rok. IV Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-06-20 16:35:56 Wniosek formalny dotyczy wniesienia poprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2030. IV Sesja Rady Gminy Dobra wstrzymujący się
2024-06-25 08:31:43 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra III sesja Rady Gminy Dobra za