Przejdź do treści

Adam Karczmarczuk

Zdjęcie: Adam Karczmarczuk
Zdjęcie: Adam Karczmarczuk

Status
powołany dnia: 11-06-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt akarczmarczuk@radagminy.eu

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dobra czasowa 2024-06-12

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-06-20 10:30:14 Wniosek formalny dotyczy wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra oraz projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 10:34:22 Przyjęcie protokołu z II sesji, która odbyła się w dniu 16 maja 2024r. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 13:22:47 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Rady Gminy Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 13:41:48 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Rady Gminy Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 13:47:49 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Rady Gminy Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 13:50:09 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 14:43:25 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobra wotum zaufania. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 14:46:31 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2023. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 10:32:01 Wniosek formalny dotyczy wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały uchylającego uchwałę nr LI/681/2024 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 447 stanowiącej ul. Tura i Zebry w m. Dołuje, gm. Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 10:33:43 Wniosek formalny dotyczy zdjęcia z porządku obrad głosowania przyjęcia protokołu z I sesji Rady Gminy. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 15:19:29 Wniosek formalny dotyczy głosowania o zniesienie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 13:08:39 Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 13:17:44 Projekt uchwały w zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 15:08:27 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2023. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 15:43:16 Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Dobra oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. IV Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-06-20 15:52:31 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet Sołtysom. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 16:23:51 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na rok 2024 rok. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 16:37:24 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2030. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 16:59:34 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, zespołach przedszkoli, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:01:03 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:02:29 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2024 r IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:04:11 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:05:36 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobra i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz o warunkach stosowania ulg z urzędu. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:15:20 Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2024 r. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:18:50 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr LI/681/2024 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:37:34 Projekt uchwały uchylający uchwałę nr L/689/2024 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2024 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 447 stanowiącej ul. Tura i Zebry w m. Dołuje, gm. Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:38:38 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Buk. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 16:41:58 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 34/4 w m. Mierzyn 1, gm. Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 16:55:25 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:44:55 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Zespołu Przedszkoli w Mierzynie. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 14:05:27 Wniosek formalny dotyczy powołania Komisji Skrutacyjnej. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 16:21:48 Wniosek formalny dotyczy wniesienia poprawki do projektu chwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2024 rok. IV Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-06-20 16:36:15 Wniosek formalny dotyczy wniesienia poprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2030. IV Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-06-25 08:31:43 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra III sesja Rady Gminy Dobra za