Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Dobra

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Jerzy Stachowicz

Jerzy Stachowicz

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: 273, przynależność: , klub: RAZEM

Status: powołany - 22.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy Rady Gminy Dobra stała Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy Rady Gminy Dobra przewodniczący
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobra stała Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobra członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-02-21 12:49:51 3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 12:56:06 4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:02:44 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Dobra. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:07:30 6. Projekt uchwały w sprawie zlecenia wykonania zadania Gminie Miasto Szczecin z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:08:39 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:10:22 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Dobra zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:12:42 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2019 roku. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:17:16 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:20:01 11. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:24:42 12. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dobra. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:26:53 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:44:05 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmującego teren w obrębie Bezrzecza, w rejonie ul. Szkolnej. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 14:24:30 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra (dot. ul. Spełnionych Marzeń). III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 14:31:51 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 14:37:59 17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 1. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 14:40:22 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra (skarga mieszkanki m. Dołuje). III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 14:42:46 19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra (skarga mieszkańca m. Bezrzecze). III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:05:21 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:30:57 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:34:34 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:37:19 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego na budowę Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:42:52 Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Dobra w roku 2020. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:44:51 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:46:30 Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:48:07 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:49:28 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:51:40 Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:53:36 Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej w miejscowości Łęgi. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 11:42:12 Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 11:46:02 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na działania wójta polegające na zaniechaniu inwestycji. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 11:47:56 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra, opracowanego w ramach realizacji projektu pn.”Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 11:57:03 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra (skarga dot. nieprzedłużenia umowy zlecenie). IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 11:54:34 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra (skarga dot. stanu dróg) IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-04-25 10:20:12 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. V sesja Rady Gminy Dobra za
2019-04-25 10:22:10 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. V sesja Rady Gminy Dobra za
2019-04-25 10:23:32 Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Police zadania w zakresie umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach przez Mieszkańców Gminy Dobra. V sesja Rady Gminy Dobra za
2019-04-25 10:25:28 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 r. V sesja Rady Gminy Dobra za
2019-04-25 10:34:23 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. V sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:43:11 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. VI sesja Rady Gminy Dobra wstrzymał się
2019-05-30 12:45:57 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 10:52:44 Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:47:43 Projekt uchwały w sprawie zasad Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:49:41 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019r. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:51:05 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dobra do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:21:40 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:54:06 Projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:55:34 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzepnica – Agatowa. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:57:12 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym w miejscowościach na terenie Gminy Dobra. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 13:05:06 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 13:44:05 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. VI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-06-27 13:46:31 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobra. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 14:41:13 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2018. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 15:19:30 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 15:34:47 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 15:38:11 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 15:40:20 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego na budowę Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 15:41:44 Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 15:45:55 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 15:48:24 Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2019 r. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 15:49:37 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Giny Dobra, w obrębie Mierzyn 1. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 16:02:31 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, dla przebudowy linii 220 kV Krajnik-Glinki. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 12:23:30 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 12:30:09 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 12:33:52 Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Szczecinek. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 13:01:11 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/51/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego na budowę Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 13:08:59 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Dobra. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 13:32:57 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dobra. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 13:34:18 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 13:43:53 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu korzystania z terenu rekreacyjnego w Wołczkowie przy ulicy Lipowej będącego własnością Gminy Dobra. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 13:54:33 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Dobra. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 14:07:58 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dołuje. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 14:51:17 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 15:36:32 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Dobra. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 15:44:19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 15:47:50 Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 16:00:43 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta (skarga z dn. 19 czerwca 2019r.). VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 16:11:02 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. (skarga z dn. 9 lipca 2019r. ) VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 16:14:07 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. (skarga z dn. 10 lipca 2019r.) VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:13:21 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:16:22 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:18:47 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości za 2020 r. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:20:59 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na lata 2020-2021. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:23:19 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:26:31 Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:34:29 Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet Radnym Gminy Dobra oraz zwrotu kosztów podróży służbowej. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:39:05 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet sołtysom. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:48:05 Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w gminie Dobra. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:56:40 Projekt uchwały w sprawie sposobu ustalenia opłat za korzystanie z boisk sportowych na terenie Gminy Dobra. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 11:04:41 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty targowej. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 11:58:00 Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. IX sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-10-24 13:08:01 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (dz.nr 124). IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 13:12:42 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (dz. nr 30/8). IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 13:15:06 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dobra. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 13:17:21 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie geodezyjnym Grzepnica. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 13:19:38 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra w obrębie Wołczkowo, obejmującego działki nr 436/1 oraz 436/2. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-11-28 11:13:55 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. X sesja Rady Gminy Dobra za
2019-11-28 11:18:32 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. X sesja Rady Gminy Dobra za
2019-11-28 11:22:39 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dobra. X sesja Rady Gminy Dobra za
2019-11-28 11:25:15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dobra na lata 2020-2023. X sesja Rady Gminy Dobra za
2019-11-28 11:26:59 Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. X sesja Rady Gminy Dobra za
2019-11-28 12:38:58 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra. X sesja Rady Gminy Dobra za
2019-11-28 13:35:38 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Dobra. X sesja Rady Gminy Dobra za
2019-11-28 13:39:26 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra. X sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 10:15:32 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 10:18:31 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 10:21:17 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:02:42 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2020 rok. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:35:11 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2025. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:38:00 Projekt uchwały w sprawie zaniechania inwestycji. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:40:08 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:45:20 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:48:04 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:50:02 Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:52:18 Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobra na rok szkolny 2019/2020. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:57:03 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:00:50 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:02:35 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:04:07 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Bezrzecze – ul. Zaściankowa). XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:05:32 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra obejmującego teren przy ulicy Genewskiej w obrębie Mierzyn 3. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:07:37 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dobra na rok 2020. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:08:52 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobra na rok 2020. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:55:04 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:57:13 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:59:14 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:01:03 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:01:48 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:02:50 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:03:26 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:04:03 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:05:40 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:06:16 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:07:00 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:08:05 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:08:42 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:09:31 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:12:10 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 11:16:42 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 11:20:55 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 11:22:50 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 11:25:10 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programów Polityki Zdrowotnej na rok 2020. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 11:29:46 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola Nr 1 w Mierzynie. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 11:36:46 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie w Przedszkole Publiczne Nr 2 Mierzynie. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 12:24:12 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaju materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 12:26:04 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 13:10:16 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-02-27 13:14:53 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-02-27 13:15:57 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-02-27 13:16:46 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-02-27 13:17:27 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-02-27 13:18:15 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-02-27 13:19:05 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-02-27 13:19:48 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-02-27 13:21:18 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-02-27 13:22:16 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-03-30 13:04:31 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra za
2020-03-30 13:07:07 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra za
2020-03-30 13:58:01 Projekt uchwały w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Dobra w roku 2021. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra za
2020-03-30 14:06:36 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra za
2020-03-30 14:12:06 Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2020 roku. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra za
2020-03-30 14:16:36 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „DLA DOBRA DZIECI - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Dobra na realizację tego projektu. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 10:52:03 Przyjęcie protokołu z XII sesji, która odbyła się w dniu 27 lutego 2020 r. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 10:56:16 Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w dniu 30 marca 2020 r. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 11:01:33 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 11:04:19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 11:11:57 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 11:13:52 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 11:17:22 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Mierzynie. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 11:22:48 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 11:36:58 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, zespołach przedszkoli, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 11:43:17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części działki nr 1517/14, położonej w Dobrej. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 12:51:49 Projekt uchwały w sprawie częściowego przejęcia do realizacji powierzonego Gminie Dobra zadania własnego Gminy Kołbaskowo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 12:55:48 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bezrzecze. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 13:03:17 Przyjęcie sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 12:43:14 Głosowanie nad wnioskiem formalnym XIV sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-05-28 10:28:01 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na rok 2020. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:32:24 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:32:49 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:35:46 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Dobra. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:36:52 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Dobrej i nadania jej statutu. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:38:35 Projekt uchwały w sprawie założenia cmentarza komunalnego na terenie Gminy Dobra. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:40:22 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej (dz. nr 44/1). XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:41:37 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej (dz. nr 246). XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:43:21 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:44:41 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 1. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 11:21:23 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 11:32:51 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 12:09:57 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-06-25 13:26:28 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobra. XVI sesja Rady Gminy Dobra za
2020-06-25 13:50:40 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2019. XVI sesja Rady Gminy Dobra za
2020-06-25 14:21:04 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. XVI sesja Rady Gminy Dobra za
2020-06-25 15:04:40 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. XVI sesja Rady Gminy Dobra za
2020-06-25 15:08:34 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dobra. XVI sesja Rady Gminy Dobra za
2020-06-25 15:09:15 Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobra na rok szkolny 2020/2021. XVI sesja Rady Gminy Dobra za
2020-06-25 15:11:35 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra. XVI sesja Rady Gminy Dobra za
2020-06-25 15:13:50 Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. XVI sesja Rady Gminy Dobra za
2020-06-25 15:06:30 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025. XVI sesja Rady Gminy Dobra za
2020-09-24 11:24:21 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na rok 2020. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:28:21 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:30:55 Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:33:50 Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego (dot. ul. Granicznej). XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:35:43 Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Jawornik Polski. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:41:07 Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2020 r. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:42:58 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Dobra. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:44:16 Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:48:14 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:50:01 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:51:26 Projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:53:57 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:55:46 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:57:25 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:59:14 Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 12:01:02 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 10:45:23 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mierzyn (ul. Niezapominajki). XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 10:47:09 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mierzyn (ul. Zeusa). XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 10:48:45 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mierzyn (ul. Dereniowa). XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 10:49:30 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzepnica. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 10:50:39 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 10:58:28 Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmującego teren w obrębie Bezrzecze, w rejonie ul. Szkolnej. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:00:06 Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 2. XVII sesja Rady Gminy za
2020-10-29 10:29:41 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 10:31:39 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 10:33:32 Projekt uchwały w sprawie zasad budżetu obywatelskiego na rok 2021. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 10:34:58 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 11:03:59 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości za 2021 r. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 11:10:07 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 11:15:48 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 11:35:26 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zasad i trybu korzystania z terenu sportowo- rekreacyjnego „Mierzynianka” w Mierzynie przy ulicy Nasiennej 20 będącego własnością Gminy Dobra. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 11:37:25 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko „ORLIK 2012” w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 11:39:10 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, kompleksów sportowych i terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra, będących własnością Gminy Dobra. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 11:41:18 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej (dz. nr 874/9). XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 11:44:32 Projekt uchwały w sprawie przejęcia do realizacji zadania własnego Gminy Kołbaskowo na rzecz Gminy Dobra w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z protokołem z z obrad głosowanie przeciw oznaczało zdjęcie punktu z porządku obrad. XVIII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-10-29 11:48:21 Projekt uchwały w spawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 11:53:38 Projekt uchwały w spawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 3. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 11:56:21 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójt Gminy Dobra. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 10:25:01 Przyjęcie protokołu z XVII sesji, która odbyła się w dniu 24 września 2020 r. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 12:01:05 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 12:02:33 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 10:17:21 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji, która odbyła się w dniu 29 października 2020 r. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 10:21:15 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 10:23:37 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 10:36:33 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Dobra. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 10:40:23 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 10:44:22 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 10:47:20 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobra. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 11:03:13 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Dobra na lata 2021-2024. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 11:07:28 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobra na lata 2021-2025. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 11:15:51 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Dobra. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 11:33:22 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mierzyn. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 11:41:43 Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 12:34:02 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójt Gminy Dobra. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 12:28:13 Wniosek formalny. Zamknięcie listy mówców. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-12-22 10:14:16 Przyjęcie protokołu z XIX sesji, która odbyła się w dniu 26 listopada 2020 r. XX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-12-22 10:25:26 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. XX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-12-22 12:55:37 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2021 rok. XX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-12-22 13:22:57 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021-2025. XX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-12-22 13:25:13 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dobra na lata 2021 – 2025. XX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-12-22 13:27:00 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. XX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-12-22 14:21:42 Projekt uchwały w sprawie przejęcia do realizacji zadania własnego Gminy Kołbaskowo na rzecz Gminy Dobra w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. XX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-12-22 14:28:49 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dobra na rok 2021. XX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-12-22 14:31:34 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobra na rok 2021. XX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-12-22 14:04:19 Wniosek formalny. XX sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-12-22 12:28:25 Wniosek formalny. XX sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 10:26:58 Przyjęcie protokołu z XX sesji, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2020 r. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 10:32:59 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok wraz z poprawką. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 10:35:24 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025 wraz z poprawką. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 10:38:06 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobra na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wraz z poprawką. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 10:40:18 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Dobra. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 10:43:26 Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 10:45:22 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programów Polityki Zdrowotnej na rok 2021. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 10:47:09 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2020-2032. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 10:49:19 Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2021 roku. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 10:50:27 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 10:51:41 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobra. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 11:06:48 Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra wraz z poprawką. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 11:29:04 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 11:33:09 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/475/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 20 września 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Mierzyn . XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 11:35:10 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/476/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 20 września 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 2. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 11:37:36 Projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji Pani Teresy Garland. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 11:39:25 Projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji Pana Grzegorza Piątkowskiego. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 11:40:58 Projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji Pana Piotr Sterkowskiego. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 10:29:44 Przyjęcie protokołu z XXI sesji, która odbyła się w dniu 25 lutego 2021 r. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 11:07:36 Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu Polickiego zadania zarządzania drogą powiatową Nr 3907Z Szczecin – Dobieszczyn na odcinku Szczecin-Wołczkowo-Dobra, polegającego na utrzymaniu ścieżki rowerowej wybudowanej w ramach projektu pn. "Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego". XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 11:13:23 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2021r. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 11:16:05 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 12:50:05 Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Dobra w roku 2022. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 12:52:22 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobra na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 12:55:08 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 12:56:29 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrej i nadania jej statutu. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 12:57:48 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 12:59:43 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 13:01:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 13:03:08 Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 13:05:34 Projekt uchwały w sprawie nabycia części działki nr 272/31 obręb Mierzyn 2 na majątek Gminy Dobra. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 13:07:39 Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 2. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 13:09:06 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Zespole ds. podatków i opłat lokalnych. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 13:31:48 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 12:47:31 Wniosek formalny. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 13:31:07 Wniosek formalny. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-04-29 10:28:25 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025. XXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-04-29 10:31:05 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra. XXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-04-29 10:33:11 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. XXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-04-29 11:59:11 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. XXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-04-29 12:00:58 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej z udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie. XXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-04-29 12:03:22 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XX/236/08 Rady Gminy Dobra z dnia 18 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. XXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-04-29 12:06:05 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia bezzasadności petycji pani Teresy Garland działającej jako Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. XXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-04-29 12:09:09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji. XXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-04-29 11:18:33 Wniosek formalny. XXIII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2021-04-29 11:39:44 Wniosek formalny. XXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-05-27 10:10:31 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2021 r. XXIV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-05-27 10:18:39 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2021r. XXIV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-05-27 10:22:29 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025. XXIV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-05-27 10:24:31 Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXIV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-05-27 10:29:02 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/308/2017 Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. XXIV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-05-27 10:30:40 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (działka nr 874/9). XXIV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-05-27 10:32:05 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (działka nr 628/3). XXIV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-05-27 10:34:20 Projekt uchwały w sprawie zbycia części działki nr 286 ul. Łosiowa w m. Dołuje. XXIV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-05-27 10:36:15 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. XXIV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-05-27 10:38:20 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Buk. XXIV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-05-27 10:03:54 Lista obecności. XXIV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 12:24:06 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobra. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 12:41:49 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2020. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 12:51:59 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 13:06:34 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 r. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 13:08:41 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 – 2025. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 13:10:32 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 13:13:16 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2021r. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 13:16:33 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 13:18:48 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobra i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz o warunkach stosowania ulg z urzędu. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 13:20:21 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Dobra”. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 13:21:00 Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobra na rok szkolny 2021/2022. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 13:23:12 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Wołczkowo. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 13:25:19 Przyjęcie sprawozdania z kontroli problemowej przeprowadzonej w Straży Gminnej w zakresie realizowanych zadań w 2020 roku. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 10:18:23 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:05:26 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2021r. XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:08:11 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025. XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:10:02 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2022. XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:11:30 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Wójta Gminy Dobra gospodarki nieruchomościami Gminy Dobra w zakresie wynajmowania i wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:13:55 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z rowerowego placu zabaw – PUMPTUCK w Bezrzeczu. XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:16:29 Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości dz. nr 9/64 w m. Redlica, gm. Dobra. XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:17:58 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. (dz.246) XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:18:58 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. (dz.44/1) XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:20:05 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Dobra. (dz. 692 Dobra) XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:21:22 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Dobra. (dz. 286 Dołuje) XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:22:49 Projekt uchwały w sprawie nabycia udziału w wysokości 123/425 w działce 549 położonej w m. Mierzyn 2, gm. Dobra. XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:24:56 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze. XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:33:30 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Zespole ds. Podatków i Opłat. XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-10-28 10:35:03 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2021r. XXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-10-28 10:36:37 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025. XXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-10-28 10:39:36 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2022. XXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-10-28 10:41:59 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022r. XXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-10-28 10:54:45 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na lata 2022-2023. XXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-10-28 10:56:39 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. XXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-10-28 10:58:35 Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. XXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-10-28 11:00:57 Projekt uchwały w spawie ustanowienia zasad przysługiwania diet sołtysom. XXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-10-28 11:03:42 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra. XXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-10-28 11:38:08 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-10-28 11:40:22 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Błędne głosowanie. XXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-10-28 12:05:00 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-10-28 12:07:54 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. XXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-10-28 12:11:38 Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-10-28 12:02:30 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-11-25 10:25:08 Przyjęcie porządku obrad. XXVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-11-25 10:37:58 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2021r. XXVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-11-25 10:40:39 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025. XXVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-11-25 10:42:33 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym Gminy Dobra oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. XXVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-11-25 11:19:31 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dobra. XXVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-11-25 11:25:59 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra. XXVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-11-25 11:28:45 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-11-25 11:30:49 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. XXVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-11-25 11:34:14 Projekt uchwały w sprawie zasad budżetu obywatelskiego na rok 2022. XXVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-11-25 11:35:31 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra". XXVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-11-25 12:07:08 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości dz. nr 11/117 i nr 11/159 w m. Kościno, gm. Dobra. XXVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-11-25 12:08:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości dz. nr 302/431 m. Mierzyn 3, gm. Dobra. XXVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-11-25 12:11:08 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej. XXVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-11-25 12:12:40 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Wydziale ds. Obywatelskich. XXVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-11-25 10:28:13 Przyjęcie protokołu. XXVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-12-22 10:17:25 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji, która odbyła się w dniu 25 listopada 2021 r. XXIX Sesja Rady Gminy Dobra za
2021-12-22 11:35:02 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2021r. XXIX Sesja Rady Gminy Dobra za
2021-12-22 11:37:38 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025. XXIX Sesja Rady Gminy Dobra za
2021-12-22 11:41:26 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. XXIX Sesja Rady Gminy Dobra za
2021-12-22 13:37:04 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2022. XXIX Sesja Rady Gminy Dobra za
2021-12-22 13:55:38 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022-2025. XXIX Sesja Rady Gminy Dobra za
2021-12-22 13:58:14 Projekt uchwał w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. XXIX Sesja Rady Gminy Dobra za
2021-12-22 11:15:55 Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXIX Sesja Rady Gminy Dobra za
2021-12-22 13:59:52 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dobra na lata 2022-2025. XXIX Sesja Rady Gminy Dobra za
2021-12-22 14:01:14 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Dobra na lata 2022-2025. XXIX Sesja Rady Gminy Dobra za
2021-12-22 14:02:33 Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. XXIX Sesja Rady Gminy Dobra za
2021-12-22 14:03:59 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mierzyn. XXIX Sesja Rady Gminy Dobra za
2021-12-22 14:06:05 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dobra na rok 2022. XXIX Sesja Rady Gminy Dobra za
2021-12-22 14:10:41 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobra na rok 2022. XXIX Sesja Rady Gminy Dobra za
2021-12-22 10:15:15 Przyjęcie nowego porządku obrad. XXIX Sesja Rady Gminy Dobra za
2021-12-22 13:32:55 Wniosek formalny. XXIX Sesja Rady Gminy Dobra za
2022-02-24 10:41:09 Przyjęcie protokołu z XXIX sesji, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2021 r. XXX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-02-24 10:52:24 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. XXX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-02-24 10:54:32 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022 – 2025. XXX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-02-24 10:57:00 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu. XXX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-02-24 10:59:23 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Dobra. XXX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-02-24 11:03:56 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników. XXX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-02-24 11:05:43 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programów Polityki Zdrowotnej na rok 2022. XXX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-02-24 11:07:13 Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2022 roku. XXX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-02-24 11:10:08 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. XXX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-02-24 11:11:49 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. XXX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-02-24 12:08:44 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, obręb Buk. XXX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-03-31 11:48:53 4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji, która odbyła się w dniu 24 lutego 2022r. XXXI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-03-31 11:54:19 5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. XXXI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-03-31 11:57:35 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022 – 2025. XXXI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-03-31 12:03:09 7. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dobra do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dobra, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dobra związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. XXXI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-03-31 13:29:24 8. Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Dobra w roku 2023. XXXI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-03-31 13:33:06 9. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie działań na terenie Gminy Dobra związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy, którzy od dnia 24 lutego 2022 roku przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. XXXI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-03-31 13:37:41 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. XXXI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-03-31 13:44:48 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowanego w Gminie Dobra w 2022 roku. XXXI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-03-31 14:25:54 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 1. XXXI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-03-31 14:28:32 13. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dobra w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej. XXXI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-03-31 13:27:11 Wniosek formalny. XXXI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-03-31 14:23:30 Wniosek formalny. XXXI sesja Rady Gminy Dobra wstrzymał się
2022-04-28 10:42:00 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Dobra, która odbyła się w dniu 31 marca 2022r. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 10:46:35 5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 r. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 10:48:25 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022 – 2025. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 11:02:04 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobra”. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 11:04:18 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Łęgi. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 11:22:27 9. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra dla terenu przy ulicy Granicznej. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 11:25:59 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej miastu Nowy Rozdół w Ukrainie. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 11:29:20 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 12:42:10 12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 12:44:37 13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 12:46:02 14. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 12:48:31 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 1517/517 obręb Dobra. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 12:51:23 16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora GCKiB w Dobrej. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 12:57:58 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (ochrona powietrza). XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 12:58:45 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (ochrona powietrza). XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 13:03:42 19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 13:04:53 20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 13:05:45 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 13:06:21 22. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 13:07:09 23. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 13:08:30 24. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 13:09:24 25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 13:10:20 26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 13:11:09 27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 13:11:53 28. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 13:12:33 29. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 13:15:25 31. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 13:16:27 32. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 13:17:05 33. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 13:18:59 34. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dobra w Straży Gminnej. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 12:36:41 Wniosek formalny. XXXII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-04-28 12:39:21 Wniosek formalny. XXXII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2022-06-14 10:46:29 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji, która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2022 r. XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 12:37:21 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobra. XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 12:45:43 7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2021. XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 12:54:59 8. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 12:58:16 9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 r. XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 13:00:13 10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022 – 2025. XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 13:02:21 11. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dobra do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dobra, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dobra związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 13:04:02 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu. (Dobra-Lubieszyn) XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 13:05:46 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu. (Bezrzecze-Wołczkowo) XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 13:07:53 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2022r. XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 13:09:05 15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Dobra w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz sposobu poboru i rozliczania opłaty targowej w Gminie Dobra. XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 13:11:04 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobra na rok szkolny 2022/2023. XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 13:12:19 17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra. XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 13:13:43 18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra. XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 13:14:57 19. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 13:15:58 20. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. (Dobra) XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 13:17:31 21. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. (Sławoszewo) XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 13:21:43 22. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mierzyn. XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 13:28:26 23. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dołuje. XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 14:19:13 24. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra dla terenu przy ulicy Granicznej. XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 14:43:23 26. Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w WGOKiE w zakresie gospodarki odpadami pod względem kosztów prowadzenia systemu gospodarki odpadami w stosunku do pobranych opłat za rok 2021. XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 14:46:54 27. Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Organizacyjnym dotyczącej wydatków w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego za rok 2021. XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 14:40:21 Wniosek formalny. XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 13:49:59 Wniosek za odrzuceniem uwagi Nr1 . XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 14:16:25 Wniosek za odrzuceniem uwagi Nr2 . XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-06-14 14:17:42 Wniosek za odrzuceniem uwagi Nr3 . XXXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-08-25 14:15:43 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022 – 2025. XXXIV Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra za
2022-08-25 14:18:56 Projekt uchwały w sprawie zasad budżetu obywatelskiego na rok 2023. XXXIV Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 10:25:36 Przyjęcie protokołu z XXXIV Nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w dniu 25 sierpnia 2022r. XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 12:05:07 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2022r. XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 12:06:48 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022 - 2025. XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 12:08:08 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego na dofinansowanie "Powiatowego programu przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim". XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 12:09:46 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 12:23:23 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 r. XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 12:25:35 Projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 12:38:35 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty targowej. XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 12:40:18 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok. XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 13:01:15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 13:09:59 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Dobra. XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 13:11:34 Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra. XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 13:27:56 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Dobra. XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 13:29:04 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej z udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie. XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 13:30:22 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 13:31:52 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 13:33:02 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu. XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 13:34:36 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dołuje. XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 13:37:07 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 13:38:40 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 13:41:11 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w zakresie wydatków na działalność OSP za rok 2021. XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 11:25:39 Wolny wniosek. XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-09-21 12:03:29 Wolny wniosek. XXXV sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2022-09-21 12:37:13 Wolny wniosek. XXXV sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2022-09-21 11:17:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra. XXXV sesja Rady Gminy Dobra za
2022-10-27 10:28:32 Przyjęcie protokołu z XXXV sesji, która odbyła się w dniu 21 września 2022r. XXXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-10-27 10:56:19 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Kościno. XXXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-10-27 10:58:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 3. XXXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-10-27 10:59:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 1. XXXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-10-27 11:00:54 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra. XXXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-10-27 11:07:46 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2022r. XXXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-10-27 11:09:56 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022 - 2025. XXXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-10-27 11:12:03 Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra. XXXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-10-27 11:13:14 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. XXXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-10-27 11:14:20 Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. (dz. 1025) XXXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-10-27 11:15:22 Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. XXXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-10-27 11:16:36 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. XXXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-10-27 12:13:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę całości infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę, w tym nieruchomości. XXXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-10-27 12:18:55 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Zespole Organizacyjnym dotyczącej przyznanych stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe mieszkańcom Gminy Dobra w roku 2021. XXXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-10-27 11:18:10 Wolny wniosek. XXXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-10-27 10:13:39 Przyjęcie nowego porządku obrad. XXXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2022-11-24 11:30:07 Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji, która odbyła się w dniu 27 października 2022 r. XXXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-11-24 11:33:33 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2022r. XXXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-11-24 11:36:36 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022 - 2025. XXXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-11-24 12:21:19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dobra. XXXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-11-24 12:42:37 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. XXXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-11-24 12:46:08 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra. XXXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-11-24 11:27:48 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2023-2030. XXXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-11-24 12:47:07 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. XXXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-11-24 12:48:27 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Buk. XXXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-11-24 13:43:49 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze. XXXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-11-24 13:45:50 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XXXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-11-24 13:47:30 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. (Kościno) XXXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-11-24 13:49:18 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej. XXXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-11-24 13:03:34 Wolny wniosek. XXXVII sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-05 15:19:08 Wniosek formalny. XXXVIII Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-05 15:21:05 2. Projekt chwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXVIII Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-22 10:22:27 Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji, która odbyła się w dniu 24 listopada 2022 r. XXXIX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-22 10:25:44 Przyjęcie protokołu z XXXVIII Nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w dniu 05 grudnia 2022 r. XXXIX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-22 10:51:46 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2022r. XXXIX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-22 10:57:53 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022 - 2025. XXXIX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-22 11:03:06 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. XXXIX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-22 12:40:03 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2023. XXXIX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-22 12:43:55 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2023-2026. XXXIX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-22 13:10:32 Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Weleckiej 1 w Mierzynie. XXXIX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-22 13:15:43 Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Weleckiej 1 w Mierzynie. XXXIX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-22 13:35:59 Projekt uchwał w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok. XXXIX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-22 13:37:55 Projekt w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobra i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz o warunkach stosowania ulg z urzędu. XXXIX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-22 13:41:15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra. XXXIX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-22 13:42:36 Projekt uchwały w sprawie zamknięcia cmentarza na terenie Gminy Dobra. XXXIX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-22 14:14:31 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 2. XXXIX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-22 14:46:43 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dobra na rok 2023. XXXIX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-22 14:47:51 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobra na rok 2023. XXXIX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-22 14:37:42 Wniosek formalny. XXXIX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-22 14:39:00 Wniosek formalny. XXXIX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-22 13:09:14 Wniosek formalny. XXXIX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-22 10:19:03 Przyjęcie nowego porządku obrad. XXXIX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-22 14:42:36 Wniosek formalny. XXXIX sesja Rady Gminy Dobra za
2022-12-22 14:44:10 Wniosek formalny. XXXIX sesja Rady Gminy Dobra wstrzymał się
2023-02-09 10:13:06 Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2022 r. XL sesja Rady Gminy Dobra za
2023-02-09 10:46:23 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2023 – 2026. XL sesja Rady Gminy Dobra za
2023-02-09 10:47:43 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego na budowę budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI Koło w Policach. XL sesja Rady Gminy Dobra za
2023-02-09 10:49:26 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla podopiecznych PSONI Koło w Policach. XL sesja Rady Gminy Dobra za
2023-02-09 10:51:55 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. XL sesja Rady Gminy Dobra za
2023-02-09 10:53:59 Projekt uchwały sprawie określenia stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami i ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Gminy Dobra. XL sesja Rady Gminy Dobra za
2023-02-09 10:55:22 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" realizowanego w Gminie Dobra w 2023 roku. XL sesja Rady Gminy Dobra za
2023-02-09 10:56:52 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. XL sesja Rady Gminy Dobra za
2023-02-09 10:58:33 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Dobra z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) na lata 2023-2024”. XL sesja Rady Gminy Dobra za
2023-02-09 11:00:23 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowego leczenia dietetyczno- rehabilitacyjnego dla pacjentów otyłych z zaburzeniami metabolicznymi, diabetologicznymi, kardiologicznymi i endokrynologicznymi dla mieszkańców gminy Dobra na rok 2023”. XL sesja Rady Gminy Dobra za
2023-02-09 11:01:50 Projekt uchwały w sprawie zamknięcia cmentarza na terenie Gminy Dobra. XL sesja Rady Gminy Dobra za
2023-02-09 11:04:36 Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2023 roku. XL sesja Rady Gminy Dobra za
2023-02-09 11:06:10 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/410/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. XL sesja Rady Gminy Dobra za
2023-02-09 11:14:12 Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku nr P-1.4131.431.2022.AS . XL sesja Rady Gminy Dobra za
2023-02-09 11:17:10 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójt Gminy Dobra. XL sesja Rady Gminy Dobra za
2023-02-09 11:11:18 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wąwelnica. XL sesja Rady Gminy Dobra za
2023-03-30 10:12:49 Przyjęcie protokołu z XL sesji, która odbyła się w dniu 9 lutego 2023 r. XLI sesja Rady Gminy Dobra za
2023-03-30 10:46:04 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2023r. XLI sesja Rady Gminy Dobra za
2023-03-30 10:48:18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2023 – 2026. XLI sesja Rady Gminy Dobra za
2023-03-30 11:08:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Dobra. XLI sesja Rady Gminy Dobra za
2023-03-30 11:10:43 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu. XLI sesja Rady Gminy Dobra za
2023-03-30 11:12:59 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego. XLI sesja Rady Gminy Dobra za
2023-03-30 11:14:41 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok. XLI sesja Rady Gminy Dobra za
2023-03-30 11:16:26 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. XLI sesja Rady Gminy Dobra za
2023-03-30 11:17:36 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej. XLI sesja Rady Gminy Dobra za
2023-03-30 11:19:07 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. XLI sesja Rady Gminy Dobra za
2023-03-30 11:20:12 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2023-2027. XLI sesja Rady Gminy Dobra za
2023-03-30 11:21:25 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobra. XLI sesja Rady Gminy Dobra za
2023-03-30 11:26:18 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Buk. XLI sesja Rady Gminy Dobra za
2023-03-30 11:27:32 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Buk. XLI sesja Rady Gminy Dobra za
2023-03-30 11:55:39 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi(stan drogi). XLI sesja Rady Gminy Dobra za
2023-03-30 12:00:51 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi(odpady). XLI sesja Rady Gminy Dobra za
2023-03-30 12:03:10 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi( zajęcie pasa). XLI sesja Rady Gminy Dobra za
2023-03-30 13:08:53 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dobra w Zespole Organizacyjnym. XLI sesja Rady Gminy Dobra za
2023-03-30 11:24:57 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobra. (wniosek formalny) XLI sesja Rady Gminy Dobra za
2023-03-30 13:00:34 Wniosek formalny XLI sesja Rady Gminy Dobra za
2023-04-27 10:35:01 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2023r. XLII sesja Rady Gminy Dobra za
2023-04-27 10:38:28 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2023 – 2026. XLII sesja Rady Gminy Dobra za
2023-04-27 10:41:03 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze. XLII sesja Rady Gminy Dobra za
2023-04-27 10:42:22 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. XLII sesja Rady Gminy Dobra za
2023-04-27 11:50:55 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XLII sesja Rady Gminy Dobra za
2023-04-27 11:57:34 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dobra w Straży Gminnej w zakresie realizacji zadań za rok 2022. XLII sesja Rady Gminy Dobra za
2023-04-27 12:06:12 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gmina Dobra stanu przygotowania placów zabaw oraz obiektów sportowych na terenie Gminy Dobra-objazd obiektów. XLII sesja Rady Gminy Dobra za
2023-05-25 10:55:09 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2023 – 2026. XLIII sesja Rady Gminy Dobra za
2023-05-25 11:00:09 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szczególnie zdolnych. XLIII sesja Rady Gminy Dobra za
2023-05-25 11:01:20 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. XLIII sesja Rady Gminy Dobra za
2023-05-25 11:03:26 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę części działki nr 792 w m. Mierzyn 2. XLIII sesja Rady Gminy Dobra za
2023-05-25 11:06:22 Projekt uchwały w sprawie zamknięcia cmentarzy na terenie Gminy Dobra. XLIII sesja Rady Gminy Dobra za
2023-06-29 10:48:59 Przyjęcie protokołu z XLIII sesji, która odbyła się w dniu 25 maja 2023 r. XLIV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-06-29 13:34:27 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobra. XLIV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-06-29 13:49:09 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022. XLIV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-06-29 13:59:45 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. XLIV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-06-29 14:26:14 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. XLIV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-06-29 14:28:28 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2023 – 2026. XLIV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-06-29 14:30:27 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. XLIV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-06-29 14:33:30 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, zespołach przedszkoli, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. XLIV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-06-29 14:35:48 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra. XLIV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-06-29 14:36:50 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w zespole Szkół w Dołujach. XLIV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-06-29 14:42:50 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. XLIV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-06-29 14:47:53 Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2023r. XLIV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-06-29 14:49:20 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023rok. XLIV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-06-29 14:50:52 Projekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. XLIV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-06-29 14:52:10 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dobra. XLIV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-06-29 14:53:25 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dobra a Gminą Nowe Warpno w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. XLIV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-06-29 14:54:57 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XLIV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-06-29 14:56:30 Projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobra. XLIV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-06-29 14:57:45 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze. XLIV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-06-29 14:59:18 Projekt uchwały w sprawie zbycia części działki nr 286/2 ul. Łosiowa w m. Dołuje. XLIV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-06-29 15:40:01 Projekt uchwały w sprawie zbycia działek nr 911/1, nr 911/2 i od nr 911/6, do nr 911/12 w m. Dołuje. XLIV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-06-29 15:37:58 Wniosek formalny XLIV sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2023-06-29 15:42:43 Wniosek formalny XLIV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-09-19 10:14:58 Przyjęcie protokołu z XLIV sesji, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2023 r. XLV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-09-19 12:01:26 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2023r. XLV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-09-19 12:03:01 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2023 – 2030. XLV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-09-19 12:05:04 Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. XLV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-09-19 12:07:23 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Polickiego na dofinansowanie „ Powiatowego programu przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim”. XLV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-09-19 12:09:08 Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego dot. drogi powiatowej nr 3916Z Bezrzecze- Wołczkowo. XLV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-09-19 12:10:55 10. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego dot. drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje- Przecław. XLV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-09-19 12:12:42 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2023r. XLV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-09-19 12:13:54 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. XLV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-09-19 12:15:55 Projekt uchwały w sprawie zasad budżetu obywatelskiego na rok 2024. XLV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-09-19 12:16:59 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dobra. XLV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-09-19 12:18:36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobra. XLV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-09-19 12:19:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie własności Gminy Dobra na rzecz Skarbu Państwa. XLV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-09-19 12:20:57 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej w działce gminnej nr 234/2 w m. Dołuje. XLV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-09-19 12:24:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XIX/270/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mierzyn. XLV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-09-19 12:26:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XIX/269/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dobra. XLV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-09-19 12:27:25 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzepnica. XLV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-09-19 12:29:42 Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu. XLV sesja Rady Gminy Dobra za
2023-09-19 12:32:04 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dobra Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej w zakresie najmu krótko i długoterminowego za rok 2022. XLV sesja Rady Gminy Dobra za