Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Monika Duziak

Monika Duziak

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 226, przynależność: , klub: Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy stała Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Dobra członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
8 Komunikacja autobusowa interpelacja 2019-02-21 2019-03-06
15 Oświetlenie skrzyżowania ul. Wiklinowej z Graniczną w Dobrej oraz przystanków autobusowych na odcinku Wiklinowa - Lazurowa interpelacja 2019-03-14 2019-03-26
27 dotyczy ulicy Granicznej zapytanie 2019-03-28 2019-04-16
28 Dotyczy budowy chodnika wzdłuż ul. Granicznej w miejscowości Dobra na odcinku od ul. Krajobrazowej do Lazurowej interpelacja 2019-04-08 2019-04-16
39 dot. zewidencjonowania zbiorników i oczek wodnych o charakterze retencyjnym na terenie Sołectwa Dołuje-Kościno zapytanie 2019-05-29 2019-05-30
43 Modernizacja płytami drogowymi ulicy Wilczej w Dołujach interpelacja 2019-05-30 2019-06-11
48 ocena stanu słupów energetycznych wzdłuż głownych ciągów pieszych w Sołectwie Dołuje i zgłoszenie m.in. słupa elektrycznego przy Ośrodku Zdrowia w Dołujach do naprawy interpelacja 2019-06-18 2019-07-01
49 funkcjonującego w latach 1979-1989 w obrębie miejscowości Dołuje wysypiska śmieci, którego zarządcą jest MPO Szczecin zapytanie 2019-06-18 2019-07-02
50 Zgłoszenia reklamacji dot. wykonania kanalizacji deszczowej na ulicy Daniela w Dołujach- źle wyprofilowane ujścia wody opadowej do studzienek ma odcinku od posesji nr 42-46 interpelacja 2019-06-18 2019-06-24
61 Utwardzenie płytami drogowymi oraz oświetlenie ulicy Wiewiórczej w Dołujach interpelacja 2019-07-25 2019-08-05
62 Posadowienie lustra drogowego na ul. Daniela - zakręt przy poniemieckim cmentarzu oraz wycięcie krzaków i gałęzi ograniczających widoczność w tym miejscu interpelacja 2019-07-25 2019-07-26
63 Plany rozwoju boiska sportowego w Lubieszynie - działka nr 126 obręb ewidencyjny Dołuje interpelacja 2019-08-01 2019-08-08
64 Budowa kanalizacji melioracyjnej w technologii wykopu otwartego i za pomocą przecisku na terenie działek nr 668/1, 659, 667 oraz oznaczenia tablicami informacyjnymi terenów NATURA 2000 interpelacja 2019-08-01 2019-08-13
65 Posadowienie znaku drogowego D40 - strefa zamieszkania na ulicy Bociana w Dołujach lub znaku ograniczającego prędkość do 30 km/h na tej ulicy interpelacja 2019-08-21 2019-08-29
66 Sprawdzenie techniczne przepustowości interpelacja 2019-08-21 2019-08-29
67 Uszkodzone płyty chodnikowe nad przepustami odprowadzającymi wodę oraz zapadnięcia chodnika na odcinku Dołuje-Kościno interpelacja 2019-08-21 2019-08-29
68 Bezpośrednie połączenie autobusowe miejscowości Kościno-Szczecin interpelacja 2019-08-21 2019-08-30
72 Ujęcie w budżecie gminy Dobra utwardzenia płytami drogi w Rzędzinach od numeru 24 do 27a interpelacja 2019-09-10 2019-09-19
73 Dotyczy odpowiedzi na interpelację dot. połączenia autobusowego Kościno-Szczecin interpelacja 2019-09-10 2019-09-23
75 Dotyczy: zawiadomień dot. opłaty za gospodarowanie odpadami. interpelacja 2019-09-24 2019-10-03
76 Dotyczy: pojawiających się stad dzików w Sołectwie Dołuje-Kościno i ich agresywnego zachowania względem ludzi i zwierząt domowych. interpelacja 2019-09-24 2019-10-08
87 Stan tablic ogłoszeniowych i sposób wywieszania obwieszczeń gminnych w Sołectwach interpelacja 2019-11-29 2019-12-09
92 Zmiana organizacji ruchu na drodze między Wąwelnicą a Lubieszynem interpelacja 2019-12-20 2019-12-27
93 Zarwanie chodnika w miejscowości Wąwelnica interpelacja 2019-12-20 2019-12-27
94 Możliwość zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami budynków kościelnych nieposiadających plebanii interpelacja 2019-12-20 2019-12-31
96 2/2020 Koszenie pobocza w Nowej Redlicy wzdłuż ul. Zielonej interpelacja 2020-01-30 2020-02-03
97 3/2020 Usprawnienie komunikacji w Gminie Dobra interpelacja 2020-01-30 2020-02-05
98 4/2020 Rozpoczęcie rozmów zmierzających do przejęcia przez Gminę Dobra ul. Tura w Dołujach interpelacja 2020-01-30 2020-02-07
101 7/2020 Użytek ekologiczny Ptasi Zakątek interpelacja 2020-02-06 2020-02-18
102 8/2020 Zalewanie ul. Szkolnej oraz posesji na terenie miejscowości Redlica interpelacja 2020-02-06 2020-02-17
113 19/2020 Wsparcie finansowe serwisu maszyn do szycia dla Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Dobra szyjących maseczki interpelacja 2020-05-22 2020-06-05
115 21/2020 Zasypywanie terenów podmokłych i mokradeł na terenie Gminy Dobra interpelacja 2020-05-28 2020-06-08
118 24/2020 Barszcz Sosnowskiego w Dołujach interpelacja 2020-05-29 2020-06-08
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-02-21 12:49:51 3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-02-21 12:56:06 4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. III Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-02-21 13:02:44 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Dobra. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:07:30 6. Projekt uchwały w sprawie zlecenia wykonania zadania Gminie Miasto Szczecin z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:08:39 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:10:22 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Dobra zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:12:42 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2019 roku. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:17:16 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:20:01 11. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:24:42 12. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dobra. III Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-02-21 13:26:53 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra. III Sesja Rady Gminy Dobra wstrzymał się
2019-02-21 13:44:05 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmującego teren w obrębie Bezrzecza, w rejonie ul. Szkolnej. III Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-02-21 14:24:30 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra (dot. ul. Spełnionych Marzeń). III Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-02-21 14:31:51 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 14:37:59 17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 1. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 14:40:22 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra (skarga mieszkanki m. Dołuje). III Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-02-21 14:42:46 19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra (skarga mieszkańca m. Bezrzecze). III Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-02-21 13:05:21 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:30:57 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. IV sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-03-28 10:34:34 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. IV sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-03-28 10:37:19 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego na budowę Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:42:52 Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Dobra w roku 2020. IV sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-03-28 10:44:51 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:46:30 Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:48:07 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:49:28 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:51:40 Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:53:36 Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej w miejscowości Łęgi. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 11:42:12 Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. IV sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-03-28 11:46:02 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na działania wójta polegające na zaniechaniu inwestycji. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 11:47:56 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra, opracowanego w ramach realizacji projektu pn.”Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 11:57:03 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra (skarga dot. nieprzedłużenia umowy zlecenie). IV sesja Rady Gminy Dobra wstrzymał się
2019-03-28 11:54:34 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra (skarga dot. stanu dróg) IV sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-04-25 10:20:12 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. V sesja Rady Gminy Dobra za
2019-04-25 10:22:10 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. V sesja Rady Gminy Dobra za
2019-04-25 10:23:32 Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Police zadania w zakresie umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach przez Mieszkańców Gminy Dobra. V sesja Rady Gminy Dobra za
2019-04-25 10:25:28 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 r. V sesja Rady Gminy Dobra za
2019-04-25 10:34:23 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. V sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:43:11 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:45:57 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 10:52:44 Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:47:43 Projekt uchwały w sprawie zasad Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:49:41 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019r. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:51:05 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dobra do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych. VI sesja Rady Gminy Dobra wstrzymał się
2019-05-30 12:21:40 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. VI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-05-30 12:54:06 Projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. VI sesja Rady Gminy Dobra wstrzymał się
2019-05-30 12:55:34 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzepnica – Agatowa. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:57:12 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym w miejscowościach na terenie Gminy Dobra. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 13:05:06 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra. VI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-05-30 13:44:05 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 13:46:31 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobra. VII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-06-27 14:41:13 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2018. VII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-06-27 15:19:30 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. VII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-06-27 15:34:47 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. VII sesja Rady Gminy Dobra wstrzymał się
2019-06-27 15:38:11 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. VII sesja Rady Gminy Dobra wstrzymał się
2019-06-27 15:40:20 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego na budowę Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 15:41:44 Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 15:45:55 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. VII sesja Rady Gminy Dobra wstrzymał się
2019-06-27 15:48:24 Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2019 r. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 15:49:37 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Giny Dobra, w obrębie Mierzyn 1. VII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-06-27 16:02:31 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, dla przebudowy linii 220 kV Krajnik-Glinki. VII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-09-26 12:23:30 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. VIII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-09-26 12:30:09 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. VIII sesja Rady Gminy Dobra wstrzymał się
2019-09-26 12:33:52 Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Szczecinek. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 13:01:11 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/51/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego na budowę Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 13:08:59 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Dobra. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 13:32:57 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dobra. VIII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-09-26 13:34:18 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 13:43:53 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu korzystania z terenu rekreacyjnego w Wołczkowie przy ulicy Lipowej będącego własnością Gminy Dobra. VIII sesja Rady Gminy Dobra wstrzymał się
2019-09-26 13:54:33 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Dobra. VIII sesja Rady Gminy Dobra wstrzymał się
2019-09-26 14:07:58 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dołuje. VIII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-09-26 14:51:17 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 15:36:32 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Dobra. VIII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-09-26 15:44:19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 15:47:50 Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 16:00:43 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta (skarga z dn. 19 czerwca 2019r.). VIII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-09-26 16:11:02 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. (skarga z dn. 9 lipca 2019r. ) VIII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-09-26 16:14:07 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. (skarga z dn. 10 lipca 2019r.) VIII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-10-24 10:13:21 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:16:22 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:18:47 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości za 2020 r. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:20:59 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na lata 2020-2021. IX sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-10-24 10:23:19 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:26:31 Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:34:29 Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet Radnym Gminy Dobra oraz zwrotu kosztów podróży służbowej. IX sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-10-24 10:39:05 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet sołtysom. IX sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-10-24 10:48:05 Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w gminie Dobra. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:56:40 Projekt uchwały w sprawie sposobu ustalenia opłat za korzystanie z boisk sportowych na terenie Gminy Dobra. IX sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-10-24 11:04:41 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty targowej. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 11:58:00 Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 13:08:01 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (dz.nr 124). IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 13:12:42 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (dz. nr 30/8). IX sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-10-24 13:15:06 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dobra. IX sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-10-24 13:17:21 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie geodezyjnym Grzepnica. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 13:19:38 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra w obrębie Wołczkowo, obejmującego działki nr 436/1 oraz 436/2. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-11-28 11:13:55 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. X sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-11-28 11:18:32 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. X sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-11-28 11:22:39 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dobra. X sesja Rady Gminy Dobra za
2019-11-28 11:25:15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dobra na lata 2020-2023. X sesja Rady Gminy Dobra za
2019-11-28 11:26:59 Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. X sesja Rady Gminy Dobra za
2019-11-28 12:38:58 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra. X sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-11-28 13:35:38 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Dobra. X sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-11-28 13:39:26 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra. X sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-12-19 10:15:32 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 10:18:31 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. XI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-12-19 10:21:17 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:02:42 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2020 rok. XI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-12-19 16:35:11 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2025. XI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-12-19 16:38:00 Projekt uchwały w sprawie zaniechania inwestycji. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:40:08 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:45:20 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:48:04 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:50:02 Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:52:18 Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobra na rok szkolny 2019/2020. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:57:03 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:00:50 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:02:35 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:04:07 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Bezrzecze – ul. Zaściankowa). XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:05:32 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra obejmującego teren przy ulicy Genewskiej w obrębie Mierzyn 3. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:07:37 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dobra na rok 2020. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:08:52 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobra na rok 2020. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:55:04 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-12-19 17:57:13 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-12-19 17:59:14 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-12-19 18:01:03 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-12-19 18:01:48 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-12-19 18:02:50 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-12-19 18:03:26 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-12-19 18:04:03 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-12-19 18:05:40 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-12-19 18:06:16 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-12-19 18:07:00 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-12-19 18:08:05 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-12-19 18:08:42 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-12-19 18:09:31 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-12-19 18:12:10 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-02-27 11:16:42 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. XII sesja Rady Gminy Dobra wstrzymał się
2020-02-27 11:20:55 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025. XII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-02-27 11:22:50 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 11:25:10 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programów Polityki Zdrowotnej na rok 2020. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 11:29:46 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola Nr 1 w Mierzynie. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 11:36:46 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie w Przedszkole Publiczne Nr 2 Mierzynie. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 12:24:12 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaju materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. XII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-02-27 12:26:04 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 13:10:16 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 13:14:53 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 13:15:57 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 13:16:46 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 13:17:27 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 13:18:15 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 13:19:05 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 13:19:48 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 13:21:18 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 13:22:16 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-03-30 13:04:31 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-03-30 13:07:07 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-03-30 13:58:01 Projekt uchwały w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Dobra w roku 2021. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-03-30 14:06:36 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra za
2020-03-30 14:12:06 Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2020 roku. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra wstrzymał się
2020-03-30 14:16:36 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „DLA DOBRA DZIECI - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Dobra na realizację tego projektu. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 10:52:03 Przyjęcie protokołu z XII sesji, która odbyła się w dniu 27 lutego 2020 r. XIV sesja Rady Gminy Dobra wstrzymał się
2020-04-30 10:56:16 Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w dniu 30 marca 2020 r. XIV sesja Rady Gminy Dobra wstrzymał się
2020-04-30 11:01:33 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 11:04:19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 11:11:57 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 11:13:52 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 11:17:22 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Mierzynie. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 11:22:48 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 11:36:58 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, zespołach przedszkoli, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. XIV sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-04-30 11:43:17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części działki nr 1517/14, położonej w Dobrej. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 12:51:49 Projekt uchwały w sprawie częściowego przejęcia do realizacji powierzonego Gminie Dobra zadania własnego Gminy Kołbaskowo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. XIV sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-04-30 12:55:48 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bezrzecze. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 13:03:17 Przyjęcie sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji. XIV sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-04-30 12:43:14 Głosowanie nad wnioskiem formalnym XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:28:01 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na rok 2020. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:32:24 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:32:49 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:35:46 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Dobra. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:36:52 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Dobrej i nadania jej statutu. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:38:35 Projekt uchwały w sprawie założenia cmentarza komunalnego na terenie Gminy Dobra. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:40:22 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej (dz. nr 44/1). XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:41:37 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej (dz. nr 246). XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:43:21 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:44:41 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 1. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 11:21:23 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XV sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-05-28 11:32:51 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XV sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-05-28 12:09:57 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XV sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-06-25 13:26:28 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobra. XVI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-06-25 13:50:40 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2019. XVI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-06-25 14:21:04 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. XVI sesja Rady Gminy Dobra przeciw