Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Tomasz Czarnota

Tomasz Czarnota

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 295, przynależność: , klub: ŁĄCZY NAS GMINA

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobra stała Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobra członek
Komisja Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy Rady Gminy Dobra stała Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy Rady Gminy Dobra członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-02-21 12:49:51 3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 12:56:06 4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:02:44 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Dobra. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:07:30 6. Projekt uchwały w sprawie zlecenia wykonania zadania Gminie Miasto Szczecin z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:08:39 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:10:22 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Dobra zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:12:42 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2019 roku. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:17:16 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:20:01 11. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:24:42 12. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dobra. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:26:53 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:44:05 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmującego teren w obrębie Bezrzecza, w rejonie ul. Szkolnej. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 14:24:30 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra (dot. ul. Spełnionych Marzeń). III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 14:31:51 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 14:37:59 17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 1. III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 14:40:22 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra (skarga mieszkanki m. Dołuje). III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 14:42:46 19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra (skarga mieszkańca m. Bezrzecze). III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-02-21 13:05:21 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra III Sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:30:57 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:34:34 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:37:19 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego na budowę Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:42:52 Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Dobra w roku 2020. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:44:51 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:46:30 Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:48:07 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:49:28 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:51:40 Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 10:53:36 Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej w miejscowości Łęgi. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 11:42:12 Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 11:46:02 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na działania wójta polegające na zaniechaniu inwestycji. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 11:47:56 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra, opracowanego w ramach realizacji projektu pn.”Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 11:57:03 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra (skarga dot. nieprzedłużenia umowy zlecenie). IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-03-28 11:54:34 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra (skarga dot. stanu dróg) IV sesja Rady Gminy Dobra za
2019-04-25 10:20:12 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. V sesja Rady Gminy Dobra za
2019-04-25 10:22:10 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. V sesja Rady Gminy Dobra za
2019-04-25 10:23:32 Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Police zadania w zakresie umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach przez Mieszkańców Gminy Dobra. V sesja Rady Gminy Dobra za
2019-04-25 10:25:28 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 r. V sesja Rady Gminy Dobra za
2019-04-25 10:34:23 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. V sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:43:11 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:45:57 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 10:52:44 Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:47:43 Projekt uchwały w sprawie zasad Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:49:41 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019r. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:51:05 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dobra do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:21:40 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:54:06 Projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:55:34 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzepnica – Agatowa. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 12:57:12 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym w miejscowościach na terenie Gminy Dobra. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 13:05:06 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra. VI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-05-30 13:44:05 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. VI sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-06-27 13:46:31 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobra. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 14:41:13 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2018. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 15:19:30 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 15:34:47 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 15:38:11 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 15:40:20 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego na budowę Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 15:41:44 Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 15:45:55 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 15:48:24 Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2019 r. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 15:49:37 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Giny Dobra, w obrębie Mierzyn 1. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-06-27 16:02:31 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, dla przebudowy linii 220 kV Krajnik-Glinki. VII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 12:23:30 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 12:30:09 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 12:33:52 Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Szczecinek. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 13:01:11 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/51/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego na budowę Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 13:08:59 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Dobra. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 13:32:57 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dobra. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 13:34:18 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 13:43:53 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu korzystania z terenu rekreacyjnego w Wołczkowie przy ulicy Lipowej będącego własnością Gminy Dobra. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 13:54:33 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Dobra. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 14:07:58 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dołuje. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 14:51:17 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 15:36:32 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Dobra. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 15:44:19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 15:47:50 Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze. VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 16:00:43 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta (skarga z dn. 19 czerwca 2019r.). VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 16:11:02 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. (skarga z dn. 9 lipca 2019r. ) VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-09-26 16:14:07 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. (skarga z dn. 10 lipca 2019r.) VIII sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:13:21 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:16:22 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:18:47 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości za 2020 r. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:20:59 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na lata 2020-2021. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:23:19 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:26:31 Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:34:29 Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet Radnym Gminy Dobra oraz zwrotu kosztów podróży służbowej. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:39:05 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet sołtysom. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:48:05 Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w gminie Dobra. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 10:56:40 Projekt uchwały w sprawie sposobu ustalenia opłat za korzystanie z boisk sportowych na terenie Gminy Dobra. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 11:04:41 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty targowej. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 11:58:00 Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. IX sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2019-10-24 13:08:01 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (dz.nr 124). IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 13:12:42 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (dz. nr 30/8). IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 13:15:06 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dobra. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 13:17:21 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie geodezyjnym Grzepnica. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-10-24 13:19:38 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra w obrębie Wołczkowo, obejmującego działki nr 436/1 oraz 436/2. IX sesja Rady Gminy Dobra za
2019-11-28 11:13:55 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. X sesja Rady Gminy Dobra za
2019-11-28 11:18:32 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. X sesja Rady Gminy Dobra za
2019-11-28 11:22:39 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dobra. X sesja Rady Gminy Dobra za
2019-11-28 11:25:15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dobra na lata 2020-2023. X sesja Rady Gminy Dobra za
2019-11-28 11:26:59 Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. X sesja Rady Gminy Dobra za
2019-11-28 12:38:58 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra. X sesja Rady Gminy Dobra za
2019-11-28 13:35:38 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Dobra. X sesja Rady Gminy Dobra za
2019-11-28 13:39:26 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra. X sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 10:15:32 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 10:18:31 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 10:21:17 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:02:42 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2020 rok. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:35:11 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2025. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:38:00 Projekt uchwały w sprawie zaniechania inwestycji. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:40:08 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:45:20 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:48:04 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:50:02 Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:52:18 Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobra na rok szkolny 2019/2020. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 16:57:03 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:00:50 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:02:35 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:04:07 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Bezrzecze – ul. Zaściankowa). XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:05:32 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra obejmującego teren przy ulicy Genewskiej w obrębie Mierzyn 3. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:07:37 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dobra na rok 2020. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:08:52 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobra na rok 2020. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:55:04 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:57:13 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 17:59:14 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:01:03 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:01:48 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:02:50 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:03:26 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:04:03 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:05:40 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:06:16 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:07:00 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:08:05 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:08:42 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:09:31 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2019-12-19 18:12:10 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. XI sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 11:16:42 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 11:20:55 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 11:22:50 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 11:25:10 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programów Polityki Zdrowotnej na rok 2020. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 11:29:46 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola Nr 1 w Mierzynie. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 11:36:46 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie w Przedszkole Publiczne Nr 2 Mierzynie. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 12:24:12 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaju materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 12:26:04 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. XII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-02-27 13:10:16 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-02-27 13:14:53 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-02-27 13:15:57 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-02-27 13:16:46 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-02-27 13:17:27 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-02-27 13:18:15 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-02-27 13:19:05 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-02-27 13:19:48 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-02-27 13:21:18 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-02-27 13:22:16 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-03-30 13:04:31 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra za
2020-03-30 13:07:07 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra za
2020-03-30 13:58:01 Projekt uchwały w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Dobra w roku 2021. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra za
2020-03-30 14:06:36 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra za
2020-03-30 14:12:06 Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2020 roku. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra za
2020-03-30 14:16:36 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „DLA DOBRA DZIECI - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Dobra na realizację tego projektu. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 10:52:03 Przyjęcie protokołu z XII sesji, która odbyła się w dniu 27 lutego 2020 r. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 10:56:16 Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w dniu 30 marca 2020 r. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 11:01:33 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 11:04:19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 11:11:57 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 11:13:52 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 11:17:22 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Mierzynie. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 11:22:48 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 11:36:58 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, zespołach przedszkoli, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 11:43:17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części działki nr 1517/14, położonej w Dobrej. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 12:51:49 Projekt uchwały w sprawie częściowego przejęcia do realizacji powierzonego Gminie Dobra zadania własnego Gminy Kołbaskowo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 12:55:48 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bezrzecze. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 13:03:17 Przyjęcie sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji. XIV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-04-30 12:43:14 Głosowanie nad wnioskiem formalnym XIV sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-05-28 10:28:01 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na rok 2020. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:32:24 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:32:49 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:35:46 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Dobra. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:36:52 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Dobrej i nadania jej statutu. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:38:35 Projekt uchwały w sprawie założenia cmentarza komunalnego na terenie Gminy Dobra. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:40:22 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej (dz. nr 44/1). XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:41:37 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej (dz. nr 246). XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:43:21 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 10:44:41 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 1. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 11:21:23 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 11:32:51 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-05-28 12:09:57 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. XV sesja Rady Gminy Dobra za
2020-06-25 13:26:28 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobra. XVI sesja Rady Gminy Dobra za
2020-06-25 13:50:40 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2019. XVI sesja Rady Gminy Dobra za
2020-06-25 14:21:04 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. XVI sesja Rady Gminy Dobra za
2020-06-25 15:04:40 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. XVI sesja Rady Gminy Dobra za
2020-06-25 15:08:34 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dobra. XVI sesja Rady Gminy Dobra za
2020-06-25 15:09:15 Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobra na rok szkolny 2020/2021. XVI sesja Rady Gminy Dobra za
2020-06-25 15:11:35 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra. XVI sesja Rady Gminy Dobra za
2020-06-25 15:13:50 Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. XVI sesja Rady Gminy Dobra za
2020-06-25 15:06:30 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025. XVI sesja Rady Gminy Dobra za
2020-09-24 11:24:21 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na rok 2020. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:28:21 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:30:55 Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:33:50 Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego (dot. ul. Granicznej). XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:35:43 Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Jawornik Polski. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:41:07 Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2020 r. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:42:58 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Dobra. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:44:16 Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:48:14 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:50:01 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:51:26 Projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:53:57 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:55:46 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:57:25 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:59:14 Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 12:01:02 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 10:45:23 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mierzyn (ul. Niezapominajki). XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 10:47:09 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mierzyn (ul. Zeusa). XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 10:48:45 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mierzyn (ul. Dereniowa). XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 10:49:30 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzepnica. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 10:50:39 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 10:58:28 Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmującego teren w obrębie Bezrzecze, w rejonie ul. Szkolnej. XVII sesja Rady Gminy za
2020-09-24 11:00:06 Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 2. XVII sesja Rady Gminy za
2020-10-29 10:29:41 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 10:31:39 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 10:33:32 Projekt uchwały w sprawie zasad budżetu obywatelskiego na rok 2021. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 10:34:58 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 11:03:59 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości za 2021 r. XVIII sesja Rady Gminy Dobra wstrzymał się
2020-10-29 11:10:07 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 11:15:48 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 11:35:26 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zasad i trybu korzystania z terenu sportowo- rekreacyjnego „Mierzynianka” w Mierzynie przy ulicy Nasiennej 20 będącego własnością Gminy Dobra. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 11:37:25 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko „ORLIK 2012” w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 11:39:10 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, kompleksów sportowych i terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra, będących własnością Gminy Dobra. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 11:41:18 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej (dz. nr 874/9). XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 11:44:32 Projekt uchwały w sprawie przejęcia do realizacji zadania własnego Gminy Kołbaskowo na rzecz Gminy Dobra w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z protokołem z z obrad głosowanie przeciw oznaczało zdjęcie punktu z porządku obrad. XVIII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-10-29 11:48:21 Projekt uchwały w spawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 11:53:38 Projekt uchwały w spawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 3. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 11:56:21 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójt Gminy Dobra. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 10:25:01 Przyjęcie protokołu z XVII sesji, która odbyła się w dniu 24 września 2020 r. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 12:01:05 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-10-29 12:02:33 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej. XVIII sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 10:17:21 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji, która odbyła się w dniu 29 października 2020 r. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 10:21:15 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 10:23:37 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 10:36:33 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Dobra. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 10:40:23 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 10:44:22 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 10:47:20 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobra. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 11:03:13 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Dobra na lata 2021-2024. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 11:07:28 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobra na lata 2021-2025. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 11:15:51 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Dobra. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 11:33:22 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mierzyn. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 11:41:43 Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 12:34:02 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójt Gminy Dobra. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-11-26 12:28:13 Wniosek formalny. Zamknięcie listy mówców. XIX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-12-22 10:14:16 Przyjęcie protokołu z XIX sesji, która odbyła się w dniu 26 listopada 2020 r. XX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-12-22 10:25:26 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. XX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-12-22 12:55:37 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2021 rok. XX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-12-22 13:22:57 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021-2025. XX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-12-22 13:25:13 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dobra na lata 2021 – 2025. XX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-12-22 13:27:00 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. XX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-12-22 14:21:42 Projekt uchwały w sprawie przejęcia do realizacji zadania własnego Gminy Kołbaskowo na rzecz Gminy Dobra w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. XX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-12-22 14:28:49 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dobra na rok 2021. XX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-12-22 14:31:34 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobra na rok 2021. XX sesja Rady Gminy Dobra za
2020-12-22 14:04:19 Wniosek formalny. XX sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2020-12-22 12:28:25 Wniosek formalny. XX sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2021-02-25 10:26:58 Przyjęcie protokołu z XX sesji, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2020 r. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 10:32:59 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok wraz z poprawką. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 10:35:24 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025 wraz z poprawką. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 10:38:06 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobra na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wraz z poprawką. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 10:40:18 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Dobra. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 10:43:26 Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 10:45:22 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programów Polityki Zdrowotnej na rok 2021. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 10:47:09 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2020-2032. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 10:49:19 Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2021 roku. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 10:50:27 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 10:51:41 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobra. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 11:06:48 Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra wraz z poprawką. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 11:29:04 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 11:33:09 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/475/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 20 września 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Mierzyn . XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 11:35:10 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/476/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 20 września 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 2. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 11:37:36 Projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji Pani Teresy Garland. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 11:39:25 Projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji Pana Grzegorza Piątkowskiego. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-02-25 11:40:58 Projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji Pana Piotr Sterkowskiego. XXI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 10:26:28 Przyjęcie porządku obrad. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 10:29:44 Przyjęcie protokołu z XXI sesji, która odbyła się w dniu 25 lutego 2021 r. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 11:07:36 Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu Polickiego zadania zarządzania drogą powiatową Nr 3907Z Szczecin – Dobieszczyn na odcinku Szczecin-Wołczkowo-Dobra, polegającego na utrzymaniu ścieżki rowerowej wybudowanej w ramach projektu pn. "Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego". XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 11:13:23 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2021r. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 11:16:05 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 12:50:05 Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Dobra w roku 2022. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 12:52:22 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobra na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 12:55:08 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 12:56:29 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrej i nadania jej statutu. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 12:57:48 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 12:59:43 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 13:01:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 13:03:08 Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 13:05:34 Projekt uchwały w sprawie nabycia części działki nr 272/31 obręb Mierzyn 2 na majątek Gminy Dobra. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 13:07:39 Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 2. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 13:09:06 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Zespole ds. podatków i opłat lokalnych. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 13:31:48 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 12:47:31 Wniosek formalny. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-03-25 13:31:07 Wniosek formalny. XXII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-04-29 10:20:57 Przyjęcie protokołu z XXII sesji, która odbyła się w dniu 25 marca 2021 r. XXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-04-29 10:24:59 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2021r. XXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-04-29 10:28:25 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025. XXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-04-29 10:31:05 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra. XXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-04-29 10:33:11 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. XXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-04-29 11:59:11 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. XXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-04-29 12:00:58 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej z udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie. XXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-04-29 12:03:22 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XX/236/08 Rady Gminy Dobra z dnia 18 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. XXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-04-29 12:06:05 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia bezzasadności petycji pani Teresy Garland działającej jako Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. XXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-04-29 12:09:09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji. XXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-04-29 11:18:33 Wniosek formalny. XXIII sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2021-04-29 11:39:44 Wniosek formalny. XXIII sesja Rady Gminy Dobra za
2021-05-27 10:10:31 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2021 r. XXIV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-05-27 10:18:39 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2021r. XXIV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-05-27 10:22:29 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025. XXIV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-05-27 10:24:31 Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXIV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-05-27 10:29:02 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/308/2017 Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. XXIV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-05-27 10:30:40 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (działka nr 874/9). XXIV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-05-27 10:32:05 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (działka nr 628/3). XXIV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-05-27 10:34:20 Projekt uchwały w sprawie zbycia części działki nr 286 ul. Łosiowa w m. Dołuje. XXIV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-05-27 10:36:15 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. XXIV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-05-27 10:38:20 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Buk. XXIV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-05-27 10:03:54 Lista obecności. XXIV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 12:24:06 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobra. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 12:41:49 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2020. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 12:51:59 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 13:06:34 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 r. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 13:08:41 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 – 2025. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 13:10:32 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 13:13:16 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2021r. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 13:16:33 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 13:18:48 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobra i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz o warunkach stosowania ulg z urzędu. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 13:20:21 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Dobra”. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 13:21:00 Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobra na rok szkolny 2021/2022. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 13:23:12 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Wołczkowo. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 13:25:19 Przyjęcie sprawozdania z kontroli problemowej przeprowadzonej w Straży Gminnej w zakresie realizowanych zadań w 2020 roku. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-06-24 10:18:23 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji. XXV sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 10:07:31 Przyjęcie protokołu z XXV sesji, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2021 r. XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:05:26 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2021r. XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:08:11 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025. XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:10:02 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2022. XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:11:30 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Wójta Gminy Dobra gospodarki nieruchomościami Gminy Dobra w zakresie wynajmowania i wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:13:55 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z rowerowego placu zabaw – PUMPTUCK w Bezrzeczu. XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:16:29 Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości dz. nr 9/64 w m. Redlica, gm. Dobra. XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:17:58 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. (dz.246) XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:18:58 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. (dz.44/1) XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:20:05 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Dobra. (dz. 692 Dobra) XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:21:22 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Dobra. (dz. 286 Dołuje) XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:22:49 Projekt uchwały w sprawie nabycia udziału w wysokości 123/425 w działce 549 położonej w m. Mierzyn 2, gm. Dobra. XXVI sesja Rady Gminy Dobra za
2021-09-30 11:24:56 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze. XXVI sesja Rady Gminy Dobra za